segunda-feira, 23 de agosto de 2010

Enlaces sobre léxico e fraseoloxía


 -"Cadaquén fala coma quen é", de Xesús Ferro Ruibal.

-"Lingüística da cautela e da expresividade: sinónimos galegos de ‘demo’, ‘morrer’ (‘morte’), ‘porco’,‘sacerdote’ e ‘sapo’", de Xesús Alonso Montero.

-"108 fórmulas galegas" de Ramón Anxo Martíns Seixo.

-"Fraseoloxía de Pilar Guerra Otero" (Así falan en Trasar de Carballo).

-"Fraseoloxía e paremioloxía de Pilar Guerra (Trasar, Carballedo, Lugo)", de Anxo González Guerra. 

-"O labor de fraseógrafo de Manuel Leiras Pulpeiro", de Ramón Anxo Martíns Seixo.

-"Novo manuscrito paremiolóxico de Vázquez Saco", de Mª Carmen Paz Roca.

-"Frases feitas do Concello das Neves", de María Dolores Barbeito Lorenzo.

-"Locucións e fórmulas comparativas ou elativas galegas", de Xesús Ferro Ruibal.

-"Paremias selectas. Un manuscrito bonaerense (1956) de Vicente Llópiz Méndez", de Xesús Ferro Ruibal e Cristina Veiga Novoa.

-"Frases feitas do Cachafeiro (Forcarei)", de Margarita López Barreiro.

-"Aínda novos manuscritos paremiolóxicos de Vázquez Saco", de Mª Carmen Paz Roca.

-"Refraneiro de Grou (Lobios) recollido por Bieito Fernandes do Palheiro" de Xesús Ferro Ruibal.

-"Frases feitas de San Lourenzo de Abelendo", de Dorinda Penín Rodríguez.

-"Outros lances nos laños do Morrazo. Nova recollida de unidades fraseolóxicas", de Salvador Castro, Lucía Durán, Henrique Harguindey et al. 

 -"Fraseoloxía e paremioloxía de Sebil, 1", de Mª Victoria Cerviño Ferrín.

-"Fraseoloxía e paremioloxía galega anotada por José Pérez Ballesteros (1833-1918)", de Xesús Ferro Ruibal. 

 -"Fraseoloxía e paremioloxía recollidas no concello de Coristanco", de Evaristo Domínguez Rial.

-"Fraseoloxía e paremioloxía de Bergantiños", de Evaristo Domínguez Rial.

-"Dentes e moas na fraseoloxía galega", de Xesús Ferro Ruibal.

  
-"Proposta de clasificación semántico-funcional das unidades fraseolóxicas galegas", de María Álvarez de la Granja. 

 -"Locucións e enunciados fraseolóxicos. Un límite difuso", de María Álvarez de la Granja. 

-"A manipulación das unidades fraseolóxicas", de María Álvarez de la Granja. 

-"Explicitación e implicitación fraseolóxica: notas galegas", de Xesús Ferro Ruibal.

-"As locucións verbais nos dicionarios", de Pedro Mogorrón Huerta.

-"Os rexistros e os niveis de lingua na fraseoloxía: unha aproximación descritiva das locucións nun corpus textual galego", de Xosé María Gómez Clemente.

-"A fraseodidáctica: un eido da fraseoloxía aplicada", de Mª Isabel González Rey.

-"Colocacións verbais: estabilidade fraseolóxica vs. combinatoria sintáctico-semántica", de Juan Pablo Larreta Zulategui.

-"Notas para unha análise comparativa das nocións de restrición léxica e colocación", de Eva María Muñiz Álvarez.

-"A hermenéutica cultural como ferramenta para a fraseoloxía. O caso dos “dicta” populares sobre o paseo e a paisaxe", de Marcial Gondar Portasany.

-"Locucións e colocacións: algunhas causas da coaparición dos seus formantes" de Juan A. Martínez López e Gunn Aarli.

-"A estandarización do léxico", de María Álvarez de la Granja e Ernesto Xosé González Seoane.

-"Relacións entre a literatura popular e a fraseoloxía. Novas achegas", de Ana Acuña.

-"Entón, ¿é unha colocación ou non?: análise contrastiva das colocacións", de Margarita Alonso Ramos.

-"Tesouro de fraseoloxía como problema semántico e lexicográfico", de Anatolij Baránov e Dmitrij Dobrovol'skij.

-"Significacións gramaticais e sentidos colocacionais: ¿máis ca unha simple coincidencia?", de Xavier Blanco Escoda.

-"O acrónimo fraseolóxico", de Mario García-Page.
 

Sem comentários:

Enviar um comentário